סקירת פרשת תולדות

פרשת השבוע
יעקב מגיש לעשו נזיד עדשים
פרשתנו פותחת בכך שיצחק היה בנו של אברהם וחוזרת וכופלת כי אברהם הוליד יצחק, רש"י מבאר כי התורה באה ללמדנו כי אברהם ויצחק היו דומים זה לזה (ראו מאמר מדוע ביקש אברהם להיות זקן).

יצחק אבינו נושא את רבקה לאשה בגיל ארבעים. נולדים להם תאומים הראשון יוצא מגודל שער אדמוני, ונקרא על שם כך עשו בשל היותו עשוי ומוכן כילד גדול, אחריו יוצא בן נוסף האוחז בעקב הקודם לו ונקרא על שם כך יעקב.

יעקב מכין בזמן האבלות על פטירתו של אברהם נזיד עדשים, עשו שמגיע מן השדה עייף רוצה לאכול מן האדום האדום הזה ומוכר את בכורתו ליעקב תמורת הנזיד.

סקירת פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה
אליעזר ורבקה על יד הבאר

מיתת שרה אמנו

שרה נפטרה והיא בת 127 שנה, במדרש מסופר כי היא פרחה נשמתה מגופה בעקבות הבשורה שבישר לה השטן כי אברהם הלך להקריב את יצחק לעולה (עקידת יצחק מוזכרת בפרשת וירא).

אברהם קונה את מערת המכפלה מעפרון החיתי ב400 שקל כסף ושם קובר את שרה, במערה קבורים אדם וחוה.

מציאת זיווגו של יצחק

אברהם משביע את אליעזר שילך לאור כשדים וחרן לקחת אשה ליצחק ולא יקח מבנות כנען אשר מדותיהן אינן מתוקנות.

מהי פרשת הבר מצוה שלי?

פרשת השבוע
אנשים רבים חפצים לדעת באיזה פרשה תחול פרשת הבר מצוה של ילדיהם (או מתי היתה הבר-מצוה שלהם עצמם) בו הם יעלו לתורה, מערכת אתר פרשת השבוע ממליצה לכם לעשות זאת דרך אתר חל"ד - חנוך לנער על פי דרכו הממשק שם מדהים ופשטני.שימו לב כי יש הנוהגים לעלות את חתן הבר מצוה למפטיר בשבת שלפני היותו בר מצוה (קטן יכול לעלות למפטיר והפטרה חוץ מהפטרות בהם יש להוציא ידי חובה את הגדולים כמו פרשת זכור, פרשת פרה וכדו'), ויש הנוהגים לעלותו לתורה רק בשבת שלאחר היותו בר מצוה.

סקירת פרשת וירא

פרשת השבוע

המלאכים מבקרים את אברהם

אברהם אבינו הצטווה למול כאמור בסוף פרשת לך לך, הפרשה שנקראת בשבוע זה מתחילה ביום השלישי למילתו של אברהם. ביום זה הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא ילכו בני אדם בדרך, ויבואו לאוהלו ויטריחהו.

ראה הקב"ה כי אברהם מצטער שאין אורחים מצויים, שלח אליו שלשה מלאכים לבקרו והיו נדמים כערבים.

אברהם מבקש משרה להכין עוגות מקמח סולת (ראו מאמר בפירוש דברי רש"י סולת לעמילן של טבחים), מגיש לפניהם חמאה וחלב ומכין להם שלשה לשונות בחרדל. 

סקירת פרשת לך לך


פרשת השבוע

אברם יוצא אל ארץ כנען

בסוף פרשת נח מסופר כי תרח בדרכו לארץ כנען התיישב בחרן ומת שם. בפרשת שבוע זו מסופר כי הקב"ה נגלה אל אברם ומצווהו ללכת אל ארץ כנען, אברם לוקח את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ובא אל ארץ כנען.


ירידת אברם למצרים

הקב"ה מנסה את אברם ומביא רעב על ארץ ישראל. אברם לא מהרהר אחר מידתיו של הקב"ה ויורד עם שרי לארץ מצרים. אברם מבקש משרי שתאמר שהיא אחותו, כדי שלא יהרגו אותו מפני שירצו לשאתה. אברם מתנסה בנסיון נוסף ושרי נלקחת למלך מצרים ואברם מקבל מתנות בעבורה. ה' מעניש את בית פרעה על כך שלקחו את שרי.

אברם חוזר לארץ כנען, רועיו ורועי לוט מתקוטטים. אברם ולוט נפרדים זה מזה ולוט בוחר לשבת בסדום. הקב"ה מבטיח את ארץ ישראל לאברם וזרעו.